10 ශ්‍රේණිය - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විභාගය -ප්‍රශ්න පත්‍ර - II

ප්‍රශ්නාවලිය


10 ශ්‍රේණිය - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය විභාගය -ප්‍රශ්න පත්‍ර - IIසියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත ලකුණු ගණන 80 කි.

ප්‍රශ්න: 0

Time: 3600

No comments

Powered by Blogger.