ජීවයේ රසායනික පදනම ( 10 ශ්‍රේ ණිය)


Html,Css and Javascript Editor

ජීවයේ රසායනික පදනම

10 ශ්‍රේණිය
විද්‍යා ප්‍රශ්ණාවලියට යාමට පෙර මුරපදය ඇතුළත් කරන්න. (මුරපදය-123) ඔබේ දැනුම භාවිතයෙන් සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

Right 0Wrong 0

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

උත්සාහය:

නිවැරදි:

වැරදි:

ප්‍රතිසතය:

No comments

Powered by Blogger.