10 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය. (බහුවර්ණ ප්‍රශ්නවලින්)

The head and torso of a dinosaur skeleton;
          it has a large head with long sharp teeth

Html,Css and Javascript Editor

බුද්ධ ධර්මය I පත්‍රය

10 ශ්‍රේණිය


සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. මුලු ලකුණු සංඛ්‍යාව 40 කි. ප්‍රශ්න අංක 01 සිට 40 දක්වා සියලු ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා Click කරන්න.

Html Quiz Generator

වෙලාව ඉවරයි

ලකුණු
:

නම : Apu

Roll : 3

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

නිවැරදි: | වැරදි:

උත්සාහය: | ප්‍රතිශතය:

No comments

Powered by Blogger.