එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම භාවිතා කරන අංශය! - 2 ක්‍රමය

Addtion, Substraction, Divide & Multiplication using javaScript!

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම භාවිතා කරන අංශය! 2 ක්‍රමය




No comments

Powered by Blogger.