එකතුකිරීම අඩුකිරීම ගුණකිරීම හා බෙදීම - 1 ක්‍රමය

එකතුකිරීම අඩුකිරීම ගුණකිරීම හා බෙදීම

.
පළමු අංකය ඇතුළත් කරන්න:
දෙවන අංකයක් ඇතුළත් කරන්න :


ප්‍රතිඵල

No comments

Powered by Blogger.