2.ටයිප් කිරීමේ වේග පරීක්ෂණ ක්‍රීඩාව

ටයිප් කිරීමේ ක්‍රීඩාව.
ටයිප් කිරීමේ ක්‍රීඩාව.
WPM
100
CPM
100
දෝෂ
0
කාලය
90s
% නිරවද්‍යතාව
100
ක්‍රීඩාව ආරම්භ කිරීමට පහත ප්‍රදේශය මත ක්ලික් කරන්න.

No comments

Powered by Blogger.