ගණිත Game - 3

About Techyleaf

ගණිත Game - 3

මෙම ගණිත game නිර්මාණය කර කර ඇත්තේ එකතු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් වල් වර්ධනය කර ගැනීමට ය. එක් ප්‍රශ්නයකට කාලය තත්පර 10ක් හිමිවෙයි.

ගණිත Game ප්‍රවේශවීම

ඉදිරියට යමු

No comments

Powered by Blogger.