ගණිත Game - 2

About Techyleaf

ගණිත Game - 2

ගුණ කිරීම යනු ගණිතමය මෙහෙයුමක් වන අතර එය මෙහෙයුම සිදුකරන අනෙක් සංඛ්‍යාවෙන් දැක්වෙන වාර ගණනක් එකතු කිරීම ඇතුළත් වේ. ගුණ කිරීම ලතින් භාෂාවෙන් පැමිණේ ගුණ කිරීම, එහි අර්ථය "ගුණ කිරීමේ ක්‍රියාව සහ බලපෑම" යන්නයි. එලෙසම, ගණිත ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටත ගුණ කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එකම දේ ගුණාත්මකව හෝ ප්‍රමාණාත්මකව වැඩි කිරීමයි.

Game Trial

සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු දෙන්න

නිවැරදි
වැරදි
ලකුණු: 0
Answer 1
Answer 2
Answer 3
Answer 4
කාලය: 60
ආරම්භ කරන්න
Game Over
ඔබගේ කාලය අවසන්
සුභ පැතුම් සහෝදර,

ප්‍රශ්න සියල්ලටම කාලයක් හිමිවේ.
ගුණ කිරීම පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔබට ලබාගත හැක.

ප්‍රශ්න ආරම්භ කිරීමට පහත Button ක්ලික් කරන්න.

No comments

Powered by Blogger.