ගණිත Game - 1

-

E

=

+

-

*

ප්‍රතිඵලය

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න:

නිවැරදි ප්‍රශ්න:

වැරදියි ප්‍රශ්න:

මුළු කාලය:

සාමාන්‍ය කාලය:

අවම කාලය:

ලකුණු: 0

ආරම්භ කරන්න

No comments

Powered by Blogger.