1.දිවයින විකිණීමට ඇත. (English කෙටිකතා)

About Techyleaf

දිවයින විකිණීමට ඇත.


ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට ඇති පහසුම සහ ඉක්මන්ම ක්‍රමයක් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කෙටිකතා කියවීමයි. ඔබ ඉංග්‍රීසි කෙටිකතා වැඩි වැඩියෙන් කියවන තරමට ඔබ ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනු ඇත. අපි ඔබට ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ආරම්භකයින් සඳහා නිතිපතා ඉංග්‍රීසි කෙටිකතා කියවන්න.

ඉංග්‍රීසි කෙටිකතා පොත කියවීම සඳහා ප්‍රවේශවීම

ඉදිරියට යමු

No comments

Powered by Blogger.