ගුණ කිරීමේ දක්ෂතාවය සොයා බැලීම.

About Techyleaf

ගුණ කිරීමේ

මෙම ප්‍රශ්නාවලියෙහි නීති කිහිපයක්
1. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ඔබට ඇත්තේ තත්පර 15 පමණි.

2. ඔබ ඔබේ පිළිතුර තෝරාගත් පසු, ඔබට නැවත තේරිය නොහැක.

3. කාලය අවසන් වූ පසු ඔබට කිසිදු විකල්පයක් තෝරාගත නොහැක.

4. ඔබ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන අතරතුර ඔබට ප්‍රශ්නාවලියෙන් පිටවිය නොහැක.


ගුණ කිරිමට ප්‍රවේශවීම

ඉදිරියට යමු

No comments

Powered by Blogger.