මිනිස් සිරුරේ කොටස් නම් කිරීම . (Label a Skeleton Screenshots)English Free Download

0

Label a Skeleton Screenshots Free Download

ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තාවක් ලෙස රූප සටහන් සහ කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමේ මුද්‍රණය කළ හැක.


Label a Skeleton Screenshots

මිනිස් සිරුරේ කොටස් නම් කිරීම සඳහා හොදම මෘදුකාංගයක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රශ්නාවලිය සමඟ තනි ක්‍රියාකාරකම්. ඇදගෙන යාමට අමතරව තනි-ස්විච් ස්කෑන් කිරීම සඳහා සහය ඇතුළත් වේ.

මෙම මෘදුකාංගය Install කිරීමට අවශ්‍ය නොමැත. ඩබල් Click කිරීමෙන් මෘදුකාංගය ක්‍රියාත්මක වේ.

License              : Free
ගොනු විශාලත්වය: 14.9MB
මෙහෙයුම් පද්ධති : Windows - 10

Label a Skeleton Screenshots Download කරන්න

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top