දැනුමෙන් දැනුම

Online ඉගෙන ගන්න

ඉගෙන ගන්න ගියාම දැනුම විතරක් නෙවේ ..ඒ සමගින් විනෝදයත් තියෙනවනම් ඉගෙනීම ගොඩක්ම සිත්ගන්නාසුළු වේ.

දැනුම තුළින් අවබෝධය සෙවීම

Post Top Ad