අතරමැදි කියවීමේ අවබෝධතා පරීක්ෂණය

0

ඉංග්‍රීසි කියවීමේ අවබෝධතා පරීක්ෂණය 02 Free Download

ඉංග්‍රීසි කියවීමේ අවබෝධය ප්‍රගුණ කිරීමට පරීක්ෂණය ඔබට උපකාර කරයි.

සෑම පරීක්ෂණයකම ප්‍රශ්න 10ක් අඩංගු වේ. සෑම ප්‍රශ්නයකටම තේරීමට පිළිතුරු 4ක් ඇත. ප්‍රශ්නයට හොඳම පිළිතුර තෝරා පිළිතුරු දීමට ඉදිරිපත් කිරීමට, බොත්තම ක්ලික් කරන්න. පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු ඔබට ඔබේ පිළිතුර සමාලෝචනය කළ හැකිය.

ඉංග්‍රීසි කියවීමේ අවබෝධතා පරීක්ෂණය 02 Download කරන්න.

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top