මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුව (English) Free Download

0

Periodic Table of Elements Free Download

මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුව ඉක්මන් විමර්ශන මෙවලමකි


මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුව යනු මූලද්‍රව්‍යයක් පිළිබඳ සාමාන්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉක්මනින් බැලීමට දෙන ඉක්මන් විමර්ශන මෙවලමකි. අධ්යාපනික අරමුණු සඳහා පරමාණුක බර සහ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වෙනත් තොරතුරු සොයා ගන්නා වඩාත් පොදු ක්‍රමයයි. ඔබට මූලද්‍රව්‍ය සමූහය ඉස්මතු කර එක් ක්ලික් කිරීමකින් මූලද්‍රව්‍යයක අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැක.

License              : Free
ගොනු විශාලත්වය: 13.12MB
මෙහෙයුම් පද්ධති : Windows - 10

Periodic Table of Elements Download කරන්න

ඉදිරියට යමු

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top